28I5482

Orsa Rovdjurspark

Publicerad: 2022-03-31

Sedan flera år tillbaka, har en diskussion förts i Grönklittsgruppen styrelse om nedläggning av Orsa Rovdjurspark primärt på grund av betydande förluster, vikande besökssiffror och behovet att renodla verksamhetsområdena.

När försäljningen av Svenska Campingpärlor genom den förra ägarkonstellationen under 2021 blev ett faktum, skapades en ny vardag för bolaget och dess nya huvudägare. Tuffa beslut har tagits och genomförts under det sista halvåret där avvecklingen av Orsa Rovdjurspark var ett av besluten.

Under de senaste 10 åren har Orsa Rovdjurspark uppvisat stora negativa resultat på sammanlagt närmare 80 MSEK. Investeringarna har varit betydande och förutom driftkostnader medfört stora avskrivningar och räntor. Till detta skall även en kostnad för marken och dess utnyttjande läggas. Samtidigt har besökssiffrorna i parken närmare halverats, från 100 000 besökare 2008 till cirka 55 000 besökare under 2021.

Rovdjursparken har kontinuerligt ett stort investeringsbehov, även idag. Historiskt har det negativa resultatet medfört mindre investeringar i övrig vinterrelaterad verksamhet och nu när Grönklittsgruppen är privatägd så skulle det tydligt negativt påverka bolagets långsiktiga utvecklingsförmåga.

Den sjunkande besöksfrekvensen är i stor utsträckning relaterad till förändrad kundupplevelse kring djurparker som turistattraktion. I vissa avseende kan det stå i konflikt med bolagets inriktning på marknaden för frilufts- och rekreationsliv, riktat till privatpersoner och företag.

Bolaget förstår vikten av Rovdjurparkens arbete inom bevarande, utbildning/information och forskning men anser att denna verksamhet ska bedrivas inom en annan organisation/institution.

Det är viktigt att notera och betona att Grönklittsgruppen inte ensam har rådighet över djuren, utan EAZA och artkoordinatorerna har ett medinflytande över den fortsatta och framtida placeringen av djuren. Alla djur ingår i olika avels- och bevarandeprojekt, vilka drivs av den europeiska djurparksförening EAZA samt Berguv Nord. EAZA är samtidig en tydlig kravställare på samtliga djurparkers förhållanden och värnar om djurens bästa. Tillsammans med art-koordinatorerna runt om i Europa, för varje art, kommer bolaget att samarbeta för att omplacera individerna till andra parker, med fokus på djurens bästa.

Bolaget har tillsammans med artkoordinatorerna redan påbörjat en avvecklingsprocess med djurens välbefinnande i fokus. Djurvårdarna kommer fortsatt att arbeta för en hög djurvälfärd under hela avvecklingsprocessen.

NÅGRA FRÅGOR/SVAR:

Det har funnits intresse att förvärva eller ta över Orsa Rovdjurspark? Varför säljer Ni inte?
• Bolaget har inte blivit kontaktat av någon konkret intressent avseende förvärv av parken som bedöms realistisk. Däremot har det skrivits mycket i sociala medier där det har florerat många åsikter och idéer i olika Facebook forum. Inför styrelsens beslut om avveckling har man givetvis övervägt flera alternativ. En eventuell försäljning av parken skall både tillfredsställa de ekonomiska kraven såväl som kraven på djurens välfärd. Bolaget har under den processen kommit fram till att enbart sälja parken till stat, kommun eller erkända institutioner med djurparkserfarenhet. Dessa skall idag vara medlemmar av EAZA. Detta för att den ekonomiska frågan skall garanteras samt att djurens välfärd skall säkerställas.

När stänger ni parken?
• Bolaget kommer att stänga parken för allmänheten under oktober 2022. Fram till dess så lever verksamheten som besöksmål vidare.

• Driften av parken kommer att fortsätta efter oktober 2022 med våra djur i fokus och dess omplaceringar.

• Bolaget beräknar att det kommer att ta cirka 2 år innan avvecklingen är helt slutförd.

Vad kommer att hända med djuren?
• Parkens djur ingår i olika avels- och bevarandeprojekt, vilka drivs av vår europeiska djurparksförening EAZA samt Berguv Nord. Tillsammans med art-koordinatorerna runt om i Europa, kommer vi att samarbeta för att omplacera individerna till andra parker, med fokus på djurens bästa.

• Bolaget har inlett arbetet med avvecklingen av djurbeståndet i samarbete med artkoordinatorerna. Detta sker utifrån en löpande dialog med artkoordinatorerna kring omplaceringar och att finna nya hem till djuren.

• Utifrån djurvälfärdsaspekter kan Bolaget inte garantera att alla individer kommer att kunna omplaceras. Beslut som dessa kommer att tas i samråd med parken, veterinärer och artkoordinatorer.

• Orsa Rovdjurspark kommer fortsatt att arbeta för en hög djurvälfärd under hela avvecklingen.

Ni har precis fått isbjörnsungar, vad händer med de?
• Allt arbete kring våra djur sker utifrån uppsatta riktlinjer för respektive art och utifrån djurparkers arbete som är styrda av lagar och regler. Tillsammans med EAZA och dess artkoordinatorer kommer vi arbeta för att hitta nya hem även för dessa individer.

Kommer ni få fler djurungar under avvecklingen?
• Ja, vi kommer få föryngring hos visa individer som planerats utifrån situationens förutsättningar och utifrån djurvälfärd.

Hur kommer tillsynsmyndigheterna arbeta ihop med er i avvecklingen? 
• Bolaget kommer att ha en öppen dialog kring avvecklingen med våra tillsynsmyndigheter och ta stöd och hjälp av dem där Bolaget kan.

Kommer man kunna besöka er för skoldagar och friluftsdagar för skolor i dalarna likt tidigare?
• I och med att Rovdjursparken avvecklas så kommer även Rovdjurscentrums verksamhet avvecklas parallellt. Exakt datum för avveckling av skoldagar samt friluftsdagar är ännu inte bestämt.

Vad kommer ni att satsa på? 
•  Bolaget kommer att satsa på sommarprodukten samt en vidareutveckling av den viktiga vinterprodukten, både längdskidåkning samt alpint.

• Bolaget kommer över tid att satsa på att skapa flera bäddar i Grönklitt som bidrar till utvecklingen av destinationen. Detta som ett led i att möta den ökade efterfrågan men också för att tillhandahålla en boende produkt som rimmar med en ökande efterfrågan av konferenser.

Vilka nya aktiviteter skall ni skapa?
• Höghöjdsbanor, zipline, utökning av cykelprodukten, discgolf, padel.

• Bolaget kommer att fortsatt utveckla och investera i både längd-alpinprodukten, både nya produkter och tilläggsinvesteringar inom produkt och service. Vi har tagit in externkompetenser som tittar på hela området och identifierar möjligheter.

När kommer dessa vara på plats?
• Gradvis investeringar fram tills 2023 beroende på leveranstider. Vår ambition är att få aktiviteter på plats så fort som möjligt. Bolagets ambition är att behålla och utveckla antal besökare med produktutbudet.

Kommer ni att bygga tomter/exploaterar markområdet där parken är idag?
• Bolaget äger betydande markområden i Grönklitt som är lämpliga att exploatera. I dagsläget finns inga planer på att exploatera just detta område

Kontaktpersoner

Mari Tara
VD/KONCERNCHEF
Mari Tara
mari.tara@gronklittsgruppen.se 

« Pressmeddelande